วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์ที่ได้รับ สรุป.. เศรษฐกิจพอเพียง


วัตถุประสงค์ที่ได้รับ

1.    เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวและนา มาใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

2.    เพื่อสร้างจิตสา นึกที่ดีเข้าใจถึงความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

3.     เพื่อตอบสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สรุป..

         จากการศึกษาและ สัมภาษณ์ ครูบังอร วงพิทักษ์    ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันและสามารถปฏิบัติตามแนวพระ ราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ผลสัมฤทธิ์ในระดับหนึ่ง 
ของการดำรงชีวิต และเรื่องราวต่างๆที่ผมนำมาเผยแพร่นั้น เพื่อให้เป็นความรู้ สาระประโยชน์กับทุกๆคน  ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การที่ใช้ชีวิตพอเพียงและเพียงพอจะสร้างภูมิคุ้มกันไว้ล่วงหน้า สามารถศึกษาและรับรู้เรื่องราวต่างๆได้อีกมากมาย  ขอบคุณครับ ... ^ ^บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจ พอเพียง

บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง

อาจารย์ บังอร วงพิทักษ์ เป็นอีกหนึ่งสไตล์ของการใช้ชีวิตแบบ เศรษฐกิจพอเพียง หลังจากที่ชีวิต ได้ดำเนินชีวิตตามธรรมดาสามัญ ของ มนุษย์โดยทั่วๆไป ที่เขาทำกัน คืออยู่ในระบบ เริ่มจากเรียนจบทางสายด้านครู ปริญญาตรี ระดับหนึ่ง แถวๆบ้านนอก แต่ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์ หรือ ครูบ้านนอก  ก็ยังอยู่ในระบบเดียวกัน จนมาค้นพบ เศรษฐกิจพอเพียง
 หลังจากที่เป็นครูบ้านนอกธรรมดาคนหนึ่ง ก็ ยังไม่ค่อยพบหนทาง สักเท่าไหร่
จุดเปลี่ยน หักเห หนทางชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อครูบังอร ได้นำความรู้ที่ได้  อยู่อย่างพอเพียงมาใช้ โดยเริ่มจากการปลูกผัก 
มีสวนกล้วยมาก และมีต้นมะพร้าว ที่ออกผลมาพร้อมกิน มีแปลกผักของตัวเอง ใช้จ่ายอย่างพอจำเป็น   ปลูกต้นไม้ร่มเงา
 มีพื้นที่หลายไร้ และนี้ แหละ ที่ครูบังอรดำเนินชีวิตได้ ตามเศรษฐกิจพอเพียง 

ครูบังอร ได้บอกแนะนำส่งท้ายสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ทุกคน  ให้รู้จักใช้ รู้จักความพอประมาณ ไม่มากจนเกินไปและ ไม่น้อยจนเกินไป เพราะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ ขึ้นอยู่กับการเกษตรอย่างเดียว แต่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของทุกคน สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างมาก ขออยากให้ช่วยกันอยู่อย่างพอกินพอใช้  ^ ^
คุณสมบัติเศรษฐกิจพอเพียง


คุณสมบัติ เศรษฐกิจ พอเพียงหรือ..เพียงพอ

   ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

     ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ 

     ภูมิ คุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งหมดนี้คุณสมบัติที่สามารถทำได้ ทั้งตัวผมเองหรือกับทุกๆคน การทำสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องยากถ้าใจอยากจะทำ แล้วถ้าถามว่าทำเพื่อ ? ตอบได้เลย ว่า มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและมีผลดีในอนาคตคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจ ^ ^ ปัจจุบันมีดังนี้

มีจิตสำนึกในการลดภาวะโลกร้อน
- ปัจจุบันสิ่งนี้ มีผลกระทบอย่างมาก ถ้าทุกคนในสังคมช่วยกันลด อย่างน้อย ก็สามารถทำประโยชน์ได้

ประหยัดและอดออม
- ส่วนมากจะเกิดกับวัยรุ่นที่ใช้เงินิย่างฟุ่มเฟย ไม่ค่อยรู้จักใช้

มีความรับผิดชอบ
-สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคนบางกลุ่ม วัยรุ่นและเด็กเยาวชน จะมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะมีความรับผิดชอบน้อย ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รู้จักพึ่งพาตนเอง 
-มักจะมีในวัยผู้ใหญ่ มีประสบการณ์ ส่วนวันรุ่นมีบ้างแต่ค่อนข้างน้อย

เศรษฐกิจพอเพียง 3ห่วง 2เงื่อนไข


เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข


3 ห่วง คือทางสายกลาง ประกอบไปด้วย ดังนี้
  • ห่วงที่ 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน
  • ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
  • ห่วงที่ 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมาย ถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

2 เงื่อนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่

เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

นั่น คือสรุปรวบยอดของ เศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้เป็น 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังที่ได้กล่าวมา หลายๆคนอ่านมาจนถึงบรรทัดนี้ แล้วคงกระจ่างกันสักที เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียงแบบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น


เศรษฐกิจพอเพียง คือ ?

เศรษฐกิจพอเพียง


         เศรษฐกิจพอเพียง 
 เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9 
 มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจน
 ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกำหนดอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศ โดยปัญญาชนใน
สังคำไทย

 ความเข้าใจของคนส่วนมากต่อเศรษฐกิจพอเพียง
คนส่วนมาก มักเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของเกษตรกรเท่านั้น ซึ่งแท้จริงผู้ประกอบอาชีพอื่น ก็สามารถนำเอาแนวพระราชดำรัสไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้น  เศรษฐกิจพิเพียงนั้นนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ในชีวิตประจำวัน  ในปัจจุบัน สังคมวันรุ่นมักใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และไม่เพียงพอในสิ่งที่ตนนั้นสนองความต้องการตามกระแสสังคม ปัจจุบันอาจมีสิ่งที่ต้องใช้จ่าย เพราะค่าดำรงชีพสูง หรือบางครั้งอาจใช้จ่ายมากเกินความจำเปนไปเอง แต่อาจไม่เป็นไปทุกคนในเรื่องนี้ บางคนมีเงินมากมายเป็นถึงเจ้าของโรงงานแต่มีความคิดที่สร้างสรรค์

ยกตัวอย่าง
"ผู้ที่เป็น เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้โดยเน้นการผลิตด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และไม้ควรทำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกินไป เพราะหากขนาดใหญ่เกินไป ก็จะต้องพึ่งพิงสินค้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาผลิตสินค้า ต้องคำนึงถึงสิ่งที่อยู่ในประเทศไทยก่อน เพื่อให้ไม่ต้องพึ่งพิงต่างชาติ

อย่าง เช่นปัจจุบันผู้ที่เป็นเกษตรกร หากมีความพอประมาณในใจตน ไม่นึกแต่จะซื้อรถคันใหม่ หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกอยู่ร่ำไป ก็จะมีความสุข"
และนี่ก็คือความต่างต่างระหว่างคนบางกลุ่มที่อยู่อย่างพอเพียง และเพียงพอ