วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ?

เศรษฐกิจพอเพียง


         เศรษฐกิจพอเพียง 
 เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9 
 มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจน
 ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกำหนดอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศ โดยปัญญาชนใน
สังคำไทย

 ความเข้าใจของคนส่วนมากต่อเศรษฐกิจพอเพียง
คนส่วนมาก มักเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของเกษตรกรเท่านั้น ซึ่งแท้จริงผู้ประกอบอาชีพอื่น ก็สามารถนำเอาแนวพระราชดำรัสไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้น  เศรษฐกิจพิเพียงนั้นนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ในชีวิตประจำวัน  ในปัจจุบัน สังคมวันรุ่นมักใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และไม่เพียงพอในสิ่งที่ตนนั้นสนองความต้องการตามกระแสสังคม ปัจจุบันอาจมีสิ่งที่ต้องใช้จ่าย เพราะค่าดำรงชีพสูง หรือบางครั้งอาจใช้จ่ายมากเกินความจำเปนไปเอง แต่อาจไม่เป็นไปทุกคนในเรื่องนี้ บางคนมีเงินมากมายเป็นถึงเจ้าของโรงงานแต่มีความคิดที่สร้างสรรค์

ยกตัวอย่าง
"ผู้ที่เป็น เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้โดยเน้นการผลิตด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และไม้ควรทำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกินไป เพราะหากขนาดใหญ่เกินไป ก็จะต้องพึ่งพิงสินค้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาผลิตสินค้า ต้องคำนึงถึงสิ่งที่อยู่ในประเทศไทยก่อน เพื่อให้ไม่ต้องพึ่งพิงต่างชาติ

อย่าง เช่นปัจจุบันผู้ที่เป็นเกษตรกร หากมีความพอประมาณในใจตน ไม่นึกแต่จะซื้อรถคันใหม่ หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกอยู่ร่ำไป ก็จะมีความสุข"
และนี่ก็คือความต่างต่างระหว่างคนบางกลุ่มที่อยู่อย่างพอเพียง และเพียงพอไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น