วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์ที่ได้รับ สรุป.. เศรษฐกิจพอเพียง


วัตถุประสงค์ที่ได้รับ

1.    เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวและนา มาใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

2.    เพื่อสร้างจิตสา นึกที่ดีเข้าใจถึงความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

3.     เพื่อตอบสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สรุป..

         จากการศึกษาและ สัมภาษณ์ ครูบังอร วงพิทักษ์    ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันและสามารถปฏิบัติตามแนวพระ ราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ผลสัมฤทธิ์ในระดับหนึ่ง 
ของการดำรงชีวิต และเรื่องราวต่างๆที่ผมนำมาเผยแพร่นั้น เพื่อให้เป็นความรู้ สาระประโยชน์กับทุกๆคน  ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การที่ใช้ชีวิตพอเพียงและเพียงพอจะสร้างภูมิคุ้มกันไว้ล่วงหน้า สามารถศึกษาและรับรู้เรื่องราวต่างๆได้อีกมากมาย  ขอบคุณครับ ... ^ ^ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น