วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คุณสมบัติเศรษฐกิจพอเพียง


คุณสมบัติ เศรษฐกิจ พอเพียงหรือ..เพียงพอ

   ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

     ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ 

     ภูมิ คุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งหมดนี้คุณสมบัติที่สามารถทำได้ ทั้งตัวผมเองหรือกับทุกๆคน การทำสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องยากถ้าใจอยากจะทำ แล้วถ้าถามว่าทำเพื่อ ? ตอบได้เลย ว่า มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและมีผลดีในอนาคตคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจ ^ ^ ปัจจุบันมีดังนี้

มีจิตสำนึกในการลดภาวะโลกร้อน
- ปัจจุบันสิ่งนี้ มีผลกระทบอย่างมาก ถ้าทุกคนในสังคมช่วยกันลด อย่างน้อย ก็สามารถทำประโยชน์ได้

ประหยัดและอดออม
- ส่วนมากจะเกิดกับวัยรุ่นที่ใช้เงินิย่างฟุ่มเฟย ไม่ค่อยรู้จักใช้

มีความรับผิดชอบ
-สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคนบางกลุ่ม วัยรุ่นและเด็กเยาวชน จะมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะมีความรับผิดชอบน้อย ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รู้จักพึ่งพาตนเอง 
-มักจะมีในวัยผู้ใหญ่ มีประสบการณ์ ส่วนวันรุ่นมีบ้างแต่ค่อนข้างน้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น